HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng

Điều khoản sử dụng

.Vn HoToc đăng lúc 05/05/2020 14:28. .Vn HoToc đã sửa (Nội dung) lúc 23/10/2023 15:31. xem:4316
ĐĂNG KÝ:
* Trước khi đăng ký tài khoản bạn phải đồng ý với các điều khoản dưới đây.
* Các điều khoản này có thể thay đổi, và sau khi thay đổi nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng giaphatot.vn nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi đó.

CẤM ĐĂNG TẢI, THẢO LUẬN, CHIA SẺ, XÂY DỰNG CÁC NỘI DUNG SAU:
* Những nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
* Những Nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác (bao gồm mà không hạn chế quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh…) nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép, những Nội dung xâm phạm bảo mật, quyền cá nhân hay quyền công cộng của người khác, những Nội dung không được phép công bố, tiết lộ.
* Nội dung kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
* Bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
* Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
* Tất cả các nội dung khác vi phạm pháp luật của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
* Xây dựng họ tộc online của các dòng họ không liên quan đến bản thân. Có thể tạo giúp nhưng phải được sự đồng ý và ủy quyền của dòng họ đó.

QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG:
* Được sử dụng các chức năng của hotoc.vn mà không vi phạm các điều cấm

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG:
* Giữ bí mật thông tin đăng nhập của bản thân (địa chỉ email và mật khẩu tại hotoc.vn)
* Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung mà bản thân đăng tải, xây dựng, bàn luận, chia sẻ nếu có vi phạm các điều cấm.

QUYỀN CỦA HOTOC.VN:
* Lưu trữ các thông tin mà người dùng đã đăng tải
* Có quyền tạm dừng, xoá tài khoản, xoá nội dung đăng tải của người dùng mà không cần báo trước nếu người dùng phi phạm các điều cấm.

TRÁCH NHIỆM CỦA HOTOC.VN:
* Cố gắng duy trì hoạt động của HOTOC.VN ở mức ổn định nhất có thể.
* Không chịu trách nhiệm về các sai phạm mà người sử dụng gây ra.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN CÔNG KHAI:
* Các thông tin đăng tải ở chế độ 'công khai' có thể được xem, chia sẻ, tìm thấy bởi bất kỳ ai, cũng có thể được đăng lên trang chủ.
* Các thông tin cơ bản về họ tộc bắt buộc công khai:
- Tên họ tộc (dòng họ)
- Ảnh đại diện
- Địa chỉ đại diện
* Các thông tin cơ bản về tài khoản đăng ký bắt buộc công khai:
- Tên
- Ảnh đại diện
- Giới tính


----------------
Terms in English:

REGISTER:
* Before registering an account you must agree to the terms below.
* These terms are subject to change, and after the change, if you continue to use giaphatot.vn, you agree to the changes.

SUBSCRIPTION, DISCUSSION, SHARE AND CONSTRUCTION IS PROHIBITED:
* Contents against the State of the Socialist Republic of Vietnam; causing harm to national security, social order and safety; undermining the great national unity bloc; propaganda war, terrorism; causing hatred and conflict among ethnic groups, ethnic groups and religions.
* Contents that infringe any other person's intellectual property rights (including without limitation copyright, trademark, trade secret, etc.) Licensed by the copyright owner, Content that infringes upon the privacy, personal or public rights of others, Content that is not authorized to be published or disclosed.
* Content inciting violence, lewdness, debauchery, crime, social evils, superstition, destruction of the nation's fine customs and traditions.
* State secrets, military secrets, security, economic, foreign affairs and other secrets prescribed by law.
* Information that distorts, slanders, insults the reputation of the organization, the honor and dignity of the individual.
* All other content violates the laws of the State of the Socialist Republic of Vietnam.
* Build online clans of clans unrelated to yourself. Can be created for help but must be approved and authorized by that family.

USER RIGHTS:
* Can use the functions of hotoc.vn without violating the prohibitions

USER RESPONSIBILITIES:
* Keep your login information confidential (email address and password at hotoc.vn)
* Fully responsible before the law for the content that you post, build, discuss, share if there are violations of the prohibitions.

HOTOC.VN RIGHTS:
* Store the information that the user has posted
* Have the right to suspend, delete the account, delete the user's posted content without prior notice if the user violates the prohibitions.

HOTOC.VN RESPONSIBILITIES:
* Try to maintain the operation of HOTOC.VN as stable as possible.
* Not responsible for mistakes caused by users.

REGULATIONS ON PUBLIC INFORMATION:
* Information posted in 'public' mode can be viewed, shared, found by anyone, can also be posted to the homepage.
* Basic information about clans that must be disclosed:
- Family name (family name)
- Avatar
- Representative address
* Basic information about mandatory public registration accounts:
- Name
- Avatar
- Gender


Bình luận ( 0 )
Website họ tộc - dòng họ 05/05 2020 07:43, xem:3444
Hotoc.Vn cung cấp dịch vụ website họ tộc. Bao gồm website dùng chung ...
Website họ tộc miễn phí và có phí 05/05 2020 07:55, xem:4819
Đóng góp, tài trợ 29/05 2020 10:10, xem:4218
Điều khoản sử dụng 05/05 2020 14:28, xem:4316
.