HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 2
Tên ... Tỉnh
Họ Lương - Lương Thông, Thông Nông, Cao Bằng
Đ/c: Xóm Dẻ gà , Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng., Cao Bằng, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/holuongluongthongthongnongcaobang
56 thành viên / 6 đời29/12/2016
Cao Bằng
Họ Lương - Chi 4 Kiến Quan, An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Đ/c: Kiến Quan, An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Đ/c web: hotoc.vn/holuongchi4kienquananninhquynhphuthaibinh
106 thành viên / 8 đời13/04/2017
Thái Bình
Không thấy họ tộc online của bạn ở đây ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.