HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 17
Tên ... Tỉnh
Họ Nguyễn Văn Uy
Đ/c: huyện Kỳ Anh- Tỉnh Hà Tĩnh
Đ/c web: hotoc.vn/honguyenvanuy
134 thành viên / 6 đời24/04/2016
Hà Tĩnh
Họ Đào-Thôn Kim tùng,xã Đức tùng, Huyện Đức thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
Đ/c: Hệ VI,Chi II, Hà Tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/hodaothonkimtungxaductunghuyenducthotinhhatinh
616 thành viên / 11 đời02/03/2017
Hà Tĩnh
Phan Văn - Phù Lưu - Lộc Hà - Hà Tĩnh
Đ/c: Xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/phanvanphuluulochahatinh
54 thành viên / 8 đời03/04/2017
Tỉnh Hà Tĩnh
Họ Phạm Hà Tĩnh
Đ/c: Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: phamhatinh.hotoc.vn
119 thành viên / 8 đời03/07/2017
Hà Tĩnh
Lưu Văn - Giang Hà - Thạch Kim - Lộc Hà - Hà Tĩnh
Đ/c: Xóm Giang Hà, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/luuvangianghathachkimlochahatinh
258 thành viên / 7 đời26/02/2018
Hà Tĩnh
PHẠM DUY
Đ/c: Hà tĩnh, Việt Nam
Đ/c web: hotoc.vn/phamduy
150 thành viên / 13 đời20/03/2018
Hà tĩnh
Không thấy họ tộc của bạn ? :
- [Không chọn]: Không tìm kiếm theo điều kiện đó
- Các họ tộc thử nghiệm không hiển thị ở đây hoặc họ tộc có số lượng thành viên nhỏ hơn 8 chưa hiển thị ở đây nhưng vẫn hiện ở trang chủ đối với những người dùng ưu tiên của họ tộc đó (sau khi đăng nhập)
.