HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 181
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Trần Kinh
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Trần Kinh
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Trần Hấp
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2
Trai - đời: 3 - vị trí: 021 ; Bố: Trần Tư Duy
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 021+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Trần Lý
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Trần Lý
Gái - đời: 4 - vị trí: 0113g ; Bố: Trần Lý
Gái - đời: 4 - vị trí: 0114g ; Bố: Trần Lý
Trai - đời: 4 - vị trí: 0211 ; Bố: Trần Thủ Huy
Trai - đời: 4 - vị trí: 0212 ; Bố: Trần Thủ Huy
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0212+1
Có chồng - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
181 thành viên / 20 đời
Con trai nhánh nội 107 Xem
Con gái nhánh nội 23 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 47 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 51 Xem
.