HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
Danh sách người dùng.
Người dùng và quyền
Là người tạo mới dòng họ lúc 22/04/2016 02:54
Có tất cả các quyền (vì là admin):
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền quản lý thu chi (còn gọi là quyền ghi công đức)
■ Quyền tạo bài viết 'Nhắc ngày giỗ ...'
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
■ Quyền thiết lập Thông tin cơ bản của dòng họ và thiết lập quyền cho người dùng ưu tiên khác của dòng họ; quyền xóa, sửa thông bài viết, lời mời, lời yêu cầu tham gia của người dùng khác.
Tham gia danh sách vào 27/02/2017 16:05, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 11/02/2017 16:24, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 12/02/2017 11:03, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 13/02/2017 04:25, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 13/02/2017 08:41, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 13/02/2017 14:45, bởi Khúc Văn Đoàn
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 14/02/2017 02:05, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 14/02/2017 02:26, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 14/02/2017 15:34, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Khúc Phong
Đã gửi lời mời qua email lúc 16/02/2017 04:23 bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 19/02/2017 03:46, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 22/02/2017 12:35, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Tham gia danh sách vào 16/03/2017 02:19, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 20/01/2018 03:35, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ hoặc công khai
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Khúc Văn Đoàn (cụ Qua)
Đã gửi lời mời qua email lúc 20/01/2018 04:37 bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
Tham gia danh sách vào 26/02/2018 12:46, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
■ Quyền viết, sửa, xóa bài và đăng bài nội bộ
■ Quyền mời và đồng ý người dùng khác trở thành người dùng ưu tiên
Tham gia danh sách vào 27/02/2018 01:30, bởi Khúc Văn Trường
■ Quyền xem tất cả các thông tin
■ Quyền sửa đổi phả đồ và thông tin thành viên trong dòng họ
Người dùng trong Danh sách người dùng có quyền xem mọi thông tin về dòng họ (phả đồ, hồ sơ các thành viên, bản đồ nơi yên nghỉ, bài viết, ...), có thể được admin cấp thêm một số quyền khác
.