HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 534
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+2
Có chồng
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Hoàng Công Giống
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Hoàng Công Giống
Trai - đời: 2 - vị trí: 03 ; Bố: Hoàng Công Giống
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Hoàng Công Liệu
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 012 ; Bố: Hoàng Công Liệu
Gái - đời: 3 - vị trí: 013g ; Bố: Hoàng Công Liệu
Trai - đời: 3 - vị trí: 014 ; Bố: Hoàng Công Liệu
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 014+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 3
Trai - đời: 3 - vị trí: 015 ; Bố: Hoàng Công Liệu
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 015+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 015+2
Có chồng
Gái - đời: 4 - vị trí: 0111g ; Bố: Hoàng Công Chinh
Có chồng
Rể - đời: 4 - vị trí: 0111g+1
Có vợ
Một số kết quả thống kê
534 thành viên / 8 đời
Con trai nhánh nội 178 Xem
Con gái nhánh nội 156 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 105 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 82 Xem
Con rể nhánh nội 82 Xem
Con dâu nhánh nội 118 Xem
.