HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 508
Trai - đời: 3 - tổ chi 036 ; Bố: Võ Tá Khải
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 036+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0361 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0361+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0362 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 4 - vị trí: 0363g ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 4 - vị trí: 0364 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0364+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 1
Võ Xu
Trai - đời: 4 - vị trí: 0365 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 1
Bà Xu
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0365+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 6 - Con gái: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 03611 ; Bố: Võ Tá Thưởng (Chấp), Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03611+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Gái - đời: 5 - vị trí: 03612g ; Bố: Võ Tá Thưởng (Chấp), Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 5 - vị trí: 03613 ; Bố: Võ Tá Thưởng (Chấp), Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03613+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng
Trai - đời: 5 - vị trí: 03614 ; Bố: Võ Tá Thưởng (Chấp), Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 5 - vị trí: 03615 ; Bố: Võ Tá Thưởng (Chấp), Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 5 - vị trí: 03616g ; Bố: Võ Tá Thưởng (Chấp), Chi Võ Tá Tiềm
Một số kết quả thống kê
854 thành viên (835 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 424 Xem
Con gái nhánh nội 196 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 215 Xem
.