HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 514
Trai - đời: 3 - tổ chi 035 ; Bố: Võ Tá Khải
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 035+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0351 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0351+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2
Gái - đời: 4 - vị trí: 0352g ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Võ Xu
Trai - đời: 4 - vị trí: 0353 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 6
Bà Xu
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0353+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 6
Gái - đời: 5 - vị trí: 03511g ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 5 - vị trí: 03512 ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 5 - vị trí: 03513 ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03513+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 1
Gái - đời: 5 - vị trí: 03514g ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 5 - vị trí: 03515 ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03515+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 03516 ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03516+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 03531 ; Bố: Võ Xu, Chi Võ Tá Tiềm
Có 2 vợ
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03531+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng
Một số kết quả thống kê
870 thành viên (851 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 430 Xem
Con gái nhánh nội 201 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 193 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 220 Xem
.