HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 56
Trai - đời: 3 - tổ chi 034 ; Bố: Võ Tá Khải
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 034+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0341 ; Bố: Võ Tá Dần, Chi Võ Tá Dần
Có 2 vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0341+1 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0341+2 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0342 ; Bố: Võ Tá Dần, Chi Võ Tá Dần
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0342+1 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 3
Trai - đời: 5 - vị trí: 03411 ; Bố: Võ Tá Tiếp, Chi Võ Tá Dần
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03411+1 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 03421 ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Trai - đời: 5 - vị trí: 03422 ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Trai - đời: 5 - vị trí: 03423 ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Gái - đời: 5 - vị trí: 03424g ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Gái - đời: 5 - vị trí: 03425g ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Gái - đời: 5 - vị trí: 03426g ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Trai - đời: 5 - vị trí: 03427 ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Có 2 vợ
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03427+1 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03427+2 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng
Một số kết quả thống kê
870 thành viên (851 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 430 Xem
Con gái nhánh nội 201 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 193 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 220 Xem
.