HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 83
Trai - đời: 3 - tổ chi 032 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 032+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 032+2
Có chồng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0321 ; Bố: Võ Tá Phán, Chi Võ Tá Phán
Có vợ
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0321+1 ; Chi Võ Tá Phán
Có chồng
Gái - đời: 4 - vị trí: 0322g ; Bố: Võ Tá Phán, Chi Võ Tá Phán
Trai - đời: 4 - vị trí: 0323 ; Bố: Võ Tá Phán, Chi Võ Tá Phán
Có 2 vợ - Con trai: 7 - Con gái: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0323+1 ; Chi Võ Tá Phán
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 3
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0323+2 ; Chi Võ Tá Phán
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 5 - vị trí: 0323.10. ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Gái - đời: 5 - vị trí: 03231g ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Gái - đời: 5 - vị trí: 03232g ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Gái - đời: 5 - vị trí: 03233g ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Trai - đời: 5 - vị trí: 03234 ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Có vợ
-- --
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03234+1 ; Chi Võ Tá Phán
Có chồng
Trai - đời: 5 - vị trí: 03235 ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Trai - đời: 5 - vị trí: 03236 ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Có 2 vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03236+1 ; Chi Võ Tá Phán
Có chồng - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.