HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 10
Trai - đời: 11 - vị trí: 03131112143 ; Bố: Võ Tá Cầm, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 11 - tổ chi 03131112143+1 ; Chi Võ Tá Bằng
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 12 - tổ chi 031311121431 ; Bố: Võ Tá Luân, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 12 - vị trí: 031311121431+1 ; Chi Võ Tá Bằng
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 12 - vị trí: 031311121432 ; Bố: Võ Tá Luân, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 12 - vị trí: 031311121432+1 ; Chi Võ Tá Bằng
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 12 - vị trí: 031311121433 ; Bố: Võ Tá Luân, Chi Võ Tá Bằng
Trai - đời: 13 - vị trí: 0313111214311 ; Bố: Võ Tá Lưu, Chi Võ Tá Lưu
Gái - đời: 13 - vị trí: 0313111214312g ; Bố: Võ Tá Lưu, Chi Võ Tá Lưu
Trai - đời: 13 - vị trí: 0313111214321 ; Bố: Võ Tá Quỳnh, Chi Võ Tá Bằng
Một số kết quả thống kê
870 thành viên (851 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 430 Xem
Con gái nhánh nội 201 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 193 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 220 Xem
.