HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 161
Trai - đời: 3 - tổ chi 031 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+1
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+2
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0311 ; Bố: Võ Tá Bằng, Chi Võ Tá Bằng
Võ Xý
Trai - đời: 4 - vị trí: 0312 ; Bố: Võ Tá Bằng, Chi Võ Tá Bằng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0313 ; Bố: Võ Tá Bằng, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 6
Bà Ngoan
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0313+1 ; Chi Võ Tá Bằng
Có chồng - Con trai: 6
Võ Thang
Trai - đời: 4 - vị trí: 0314 ; Bố: Võ Tá Bằng, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0314+1 ; Chi Võ Tá Bằng
Có chồng - Con trai: 1
Võ Bồi
Trai - đời: 5 - vị trí: 03131 ; Bố: Võ Tá Ngoan, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03131+1 ; Chi Võ Tá Bằng
Có chồng - Con trai: 2
Võ Toàn
Trai - đời: 5 - vị trí: 03132 ; Bố: Võ Tá Ngoan, Chi Võ Tá Bằng
Võ Tộ
Trai - đời: 5 - vị trí: 03133 ; Bố: Võ Tá Ngoan, Chi Võ Tá Bằng
Võ Ngàn
Trai - đời: 5 - vị trí: 03134 ; Bố: Võ Tá Ngoan, Chi Võ Tá Bằng
Võ Trăm
Trai - đời: 5 - vị trí: 03135 ; Bố: Võ Tá Ngoan, Chi Võ Tá Bằng
Trai - đời: 5 - vị trí: 03136 ; Bố: Võ Tá Ngoan, Chi Võ Tá Bằng
Võ Tứ
Trai - đời: 5 - vị trí: 03141 ; Bố: Võ Thang, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03141+1 ; Chi Võ Tá Bằng
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
870 thành viên (851 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 430 Xem
Con gái nhánh nội 201 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 193 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 220 Xem
.