HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 21
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Võ Tá Sâm
Trai - đời: 2 - vị trí: 03 ; Bố: Võ Tá Sâm
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 1
Trai - đời: 3 - tổ chi 031 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 3 - tổ chi 032 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Gái - đời: 3 - vị trí: 033g ; Bố: Võ Tá Khải
Trai - đời: 4 - vị trí: 0323 ; Bố: Võ Tá Phán, Chi Võ Tá Phán
Có 2 vợ - Con trai: 7 - Con gái: 3
Gái - đời: 4 - vị trí: 0352g ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 4 - vị trí: 0371 ; Bố: Võ Tá Đại
Trai - đời: 5 - vị trí: 03531 ; Bố: Võ Xu, Chi Võ Tá Tiềm
Có 2 vợ
Trai - đời: 6 - vị trí: 035352 ; Bố: Võ Bạt, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 7 - Con gái: 1
Gái - đời: 6 - vị trí: 035365g ; Bố: Võ Dương, Chi Võ Tá Tiềm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0323621 ; Bố: Võ Tá Anh, Chi Võ Tá Phán
Có 3 vợ
Trai - đời: 7 - vị trí: 0353228 ; Bố: Võ Hồng, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 3
Võ Đệ
Trai - đời: 7 - vị trí: 0353612 ; Bố: Võ Tuần, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ
Trai - đời: 9 - vị trí: 03532282.10. ; Bố: Võ Hà, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 10 - vị trí: 0353227135 ; Bố: Võ Tá Khoản (Dinh), Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 10 - vị trí: 0353228112 ; Bố: Võ Tá Hồ, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.