HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 199
Gái - đời: 3 - vị trí: 033g ; Bố: Võ Tá Khải
Gái - đời: 4 - vị trí: 0322g ; Bố: Võ Tá Phán, Chi Võ Tá Phán
Gái - đời: 4 - vị trí: 0352g ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 5 - vị trí: 03231g ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Gái - đời: 5 - vị trí: 03232g ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Gái - đời: 5 - vị trí: 03233g ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
Gái - đời: 5 - vị trí: 03424g ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Gái - đời: 5 - vị trí: 03425g ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Gái - đời: 5 - vị trí: 03426g ; Bố: Võ Tá Phù, Chi Võ Tá Dần
Gái - đời: 5 - vị trí: 03511g ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 5 - vị trí: 03514g ; Bố: Võ Tá Chấp (Thưởng), Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 5 - vị trí: 03721g ; Bố: Võ Tá Hoành
Gái - đời: 5 - vị trí: 03722g ; Bố: Võ Tá Hoành
Gái - đời: 6 - vị trí: 035153g ; Bố: Võ Tá Mật, Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 6 - vị trí: 035154g ; Bố: Võ Tá Mật, Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 6 - vị trí: 035324g ; Bố: Võ Tá Dực, Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 6 - vị trí: 035331g ; Bố: Võ Thính, Chi Võ Tá Tiềm
Gái - đời: 6 - vị trí: 035354g ; Bố: Võ Bạt, Chi Võ Tá Tiềm
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.