HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 190
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Võ Tá Sâm
Có 2 vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 03 ; Bố: Võ Tá Sâm
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 1
Trai - đời: 3 - tổ chi 031 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 4
Trai - đời: 3 - tổ chi 032 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Trai - đời: 3 - tổ chi 034 ; Bố: Võ Tá Khải
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 3 - tổ chi 035 ; Bố: Võ Tá Khải
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 037 ; Bố: Võ Tá Khải
Có vợ - Con trai: 2
Trai - đời: 4 - vị trí: 0313 ; Bố: Võ Tá Bằng, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 6
Võ Thang
Trai - đời: 4 - vị trí: 0314 ; Bố: Võ Tá Bằng, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0321 ; Bố: Võ Tá Phán, Chi Võ Tá Phán
Có vợ
Trai - đời: 4 - vị trí: 0323 ; Bố: Võ Tá Phán, Chi Võ Tá Phán
Có 2 vợ - Con trai: 7 - Con gái: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0341 ; Bố: Võ Tá Dần, Chi Võ Tá Dần
Có 2 vợ - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0342 ; Bố: Võ Tá Dần, Chi Võ Tá Dần
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3
Trai - đời: 4 - vị trí: 0351 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2
Võ Xu
Trai - đời: 4 - vị trí: 0353 ; Bố: Võ Tá Tiềm, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 6
Trai - đời: 4 - vị trí: 0372 ; Bố: Võ Tá Đại
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 2
Võ Bồi
Trai - đời: 5 - vị trí: 03131 ; Bố: Võ Tá Ngoan, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 2
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.