HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 25
Trai - đời: 5 - vị trí: 03235 ; Bố: Võ Tá Vấn, Chi Võ Tá Phán
; Ngày mất: 18/10/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 03236+1 ; Chi Võ Tá Phán
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 12/09/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 03532 ; Bố: Võ Xu, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 26/09/? lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 034111+1 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 24/09/? lịch Âm
Võ Tạo
Trai - đời: 6 - vị trí: 035321 ; Bố: Võ Tá Dực, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 5 ; Ngày mất: 05/10/? lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 035352+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 7 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 05/09/? lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 035361+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 4 ; Ngày mất: 29/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 035363+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 23/08/? lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0323615 ; Bố: Võ Tá Ánh, Chi Võ Tá Phán
Có 2 vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 17/10/? lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0323621 ; Bố: Võ Tá Anh, Chi Võ Tá Phán
Có 3 vợ ; Ngày mất: 27/10/? lịch Âm
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0323621+1 ; Chi Võ Tá Phán
Có chồng ; Ngày mất: 16/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0341124+1 ; Chi Võ Tá Dần
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 27/10/? lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0353227 ; Bố: Võ Hồng, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 08/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 7 - vị trí: 0353229+1 ; Chi Võ Tá Tiềm
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 22/09/? lịch Âm
Võ Đệ
Trai - đời: 7 - vị trí: 0353612 ; Bố: Võ Tuần, Chi Võ Tá Tiềm
Có vợ ; Ngày mất: 28/10/? lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 03411243 ; Bố: Võ Tá Gọ, Chi Võ Tá Dần
Có vợ - Con gái: 4 ; Ngày mất: 27/10/? lịch Âm
Võ Lưu
Trai - đời: 8 - vị trí: 03535111 ; Bố: Võ Thạch, Chi Võ Tá Tiềm
Có 2 vợ - Con trai: 7 ; Ngày mất: 02/08/? lịch Âm
Trai - đời: 9 - vị trí: 031311121 ; Bố: Võ Út, Chi Võ Tá Bằng
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 01/08/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.