HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
ảnh đại diện thành viên Bà Ngoan

Bà Ngoan

Nữ; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 09a00b33-fa6b8b8cb-4
Đời thứ: 4, mã vị trí: 0313+1 , Chi 031 - Tổ chi Võ Tá Bằng
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Chồng : Võ Tá Ngoan
Tạo mới lúc 15/03/2019 10:08 bởi Võ Tá Bình
Sửa đổi lần gần nhất (11/05/2022 07:19) bởi Võ Tá Lưu : Tên, Họ.
* Dòng họ HỌ VÕ TÁ LÀNG HỮU NINH *
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.