HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 870
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 3
Á Thất
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+2
Có chồng
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Võ Tá Sâm
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Võ Tá Sâm
Có 2 vợ - Con trai: 3
Lê Thị
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+1
Có chồng
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+2
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 03 ; Bố: Võ Tá Sâm
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 03+1
Có chồng - Con trai: 6 - Con gái: 1
Võ Vi
Trai - đời: 3 - vị trí: 021 ; Bố: Võ Tá Công
Trai - đời: 3 - vị trí: 022 ; Bố: Võ Tá Công
Trai - đời: 3 - vị trí: 023 ; Bố: Võ Tá Công
Trai - đời: 3 - tổ chi 031 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+1
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+2
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - tổ chi 032 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 032+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 032+2
Có chồng
Một số kết quả thống kê
870 thành viên (851 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 430 Xem
Con gái nhánh nội 201 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 193 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 220 Xem
.