HoToc.Vn
Quản lý gia phả và các hoạt động họ tộc - dòng họ, hiệu quả, dễ sử dụng
. Tìm thấy: 862
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Võ Tá Sâm
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Võ Tá Sâm
Có 2 vợ - Con trai: 3
Lê Thị
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+1
Có chồng
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+2
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 03 ; Bố: Võ Tá Sâm
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 03+1
Có chồng - Con trai: 6 - Con gái: 1
Võ Vi
Trai - đời: 3 - vị trí: 021 ; Bố: Võ Tá Công
Trai - đời: 3 - vị trí: 022 ; Bố: Võ Tá Công
Trai - đời: 3 - vị trí: 023 ; Bố: Võ Tá Công
Trai - đời: 3 - tổ chi 031 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+1
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 031+2
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - tổ chi 032 ; Bố: Võ Tá Khải
Có 2 vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 032+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 032+2
Có chồng
Gái - đời: 3 - vị trí: 033g ; Bố: Võ Tá Khải
Một số kết quả thống kê
862 thành viên (843 chính + 19 mở rộng ) / 13 đời
Con trai nhánh nội 428 Xem
Con gái nhánh nội 199 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 190 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 21 Xem
Con dâu nhánh nội 216 Xem
.